• درب ورودی ترمینال مسافربری بوشهر

  درب ورودی ترمینال مسافربری بوشهر

 • ترمینال مسافربری بوشهر

  ترمینال مسافربری بوشهر

 • ترمینال مسافربری بوشهر

  ترمینال مسافربری بوشهر

 • تاریخ شروع : ۱۳۷۷
 • پایان پروژه : ۱۳۸۰
 • محل پروژه : بندر بوشهر
 • کارفرما : مشارکت شهرداری بوشهر و بانک ملی بوشهر

دیگر پروژه ها