با استعانت به الطاف الهی و با تکیه بر سرمایه انسانی و نگرش جهانی و با ابعاد فکری و فلسفی ذیل:

  • صداقت و درستی
  • اعتقاد و اعتماد
  • تعهد و مسئولیت پذیری
  • نظم و آداب
  • جدیت و پشتکار
  • دانایی و آگاهی محور
  • سیستم گرا و برنامه ریز
  • راندمان خواه و شایسته سالار
  • مشتری مدار و کیفیت جو
  • مشارکت جو و تیم گرا

و متعهد به بهبود و تعالی عملی ابعاد فوق الذکرمیخواهیم:

به قله های رفیع اهدافمان که همانا تولیدگر و آبادگر در جهت توسعه و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، سربلندی، بالندگی ایران عزیز و مشارکت در اقتصاد جهانی است برسیم تا بتوانیم آمال و آرزوی واقعی مان را که همانا استیفای رسالت انسان صالح با تأثیرات کاملاً مثبت و عظیم اجتماعی در جهان بوده و در انسانهای کامل و فرهیخته متبلور می باشد را استحصال کنیم. به همین منظور با در پیش گرفتن اصول “صداقت، اعتقاد، اعتماد، نظم، جدیت و پشتکار” با گامهای استوار به بزرگداشت ابعاد غیر مادی و پرورش در جهت آموزههای معنوی و استیفای موقعیت واقعی انسانهای وارث در کره خاکی، توکل نموده و فقط به رضایت حق تعالی دل بسته، در این عرصه پا می گذاریم.