• ساحل سازی بوشهر

  ساحل سازی بوشهر

 • ساحل سازی بوشهر

  ساحل سازی بوشهر

 • پروژه ساحل سازی بوشهر - کافرما: شهرداری بوشهر

  پروژه ساحل سازی بوشهر - کافرما: شهرداری بوشهر

معرفی
جاده ساحلی، سازه های دریایی و ساحل سازی بندر بوشهر فاز
 • تاریخ شروع : ۱۳۸۱
 • پایان پروژه : ۱۳۸۳
 • محل پروژه : بوشهر
 • کارفرما : شهرداری بوشهر

دیگر پروژه ها