• محوطه سازی کتابخانه اسناد ملی فارس

  محوطه سازی کتابخانه اسناد ملی فارس

 • محوطه سازی کتابخانه اسناد ملی فارس

  محوطه سازی کتابخانه اسناد ملی فارس

 • محوطه کتابخانه اسناد ملی فارس

  محوطه کتابخانه اسناد ملی فارس

 • تاریخ شروع : 1388
 • پایان پروژه : 1393
 • محل پروژه : شیراز - کتابخانه اسناد ملی
 • کاربری : فرهنگی/گردشگری
 • مساحت : -
 • سطوح : -
 • امکانات : -
 • کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس
 • پیش نمایش : معاونت فني و شهرسازي

دیگر پروژه ها