• تاریخ شروع : 1399
  • پایان پروژه : در حال اجرا
  • محل پروژه : کنگان
  • کارفرما : شرکت ملی نفت ایران

دیگر پروژه ها