• تاریخ شروع : 1397
  • پایان پروژه : در حال اجرا
  • محل پروژه : استان فارس
  • کارفرما : شرکت گاز استان فارس

دیگر پروژه ها