استاندارد گواهی صلاحیت سال مرجع صادر کننده تصویر
ISO 9001 2015 استاندارد مدیریت کیفیت 2020 QNBCERT
ISO 1004 2018 استاندارد رضایت مشتری 2020 QNBCERT
ISO 1006 2017 استاندارد مدیریت کیفیت پروژه 2020 QNBCERT
ISO 14001 2015 استاندارد مدیریت زیست محیطی 2020 QNBCERT
ISO/IEC 27001 2013 استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات 2020 QNBCERT
ISO/TS 29001 2010 استاندارد صنایع گازی نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی 2020 QNBCERT
ISO 45001 2018 استاندارد مدیریت سلامت شغلی و ایمنی 2020 QNBCERT
HSE - MS استاندارد مدیریت سلامت ، ایمنی و بهداشت 2020 QNBCERT
IMS استاندارد مدیریت یکپارچه 2020 QNBCERT