جمع کل 142
ردیف رشته تعداد درصد
1 عمران 41 29
2 معماری 7 5
3 کامپیوتر 4 3
4 مکانیک 4 3
5 مدیریت 11 8
6 حسابداری 13 9
7 برق 2 1
8 صنایع 15 11
9 سایر 45 32