♦ صداقت و درستی

♦ اعتماد و اعتقاد

♦ تعهد و مسئولیت پذیری

♦ نظم و آداب

♦ جدیت و پشتکار

♦ دانایی و آگاهی محور

♦ سیستم گرایی و برنامه ریزی

♦ راندمان خواهی و شایسته سالاری

♦ مشتری مداری و کیفیت جویی

♦ مشارکت و تیم گرایی