ردیف

نام انجمن یا مجمع صنفی یا علمی

کشور

مدت عضویت

تاریخ شروع

1 انجمن مدیریت پروژه ایران ايران 6 سال 1390
2 انجمن بتن فارس ایران 11 سال 1385
3 انجمن بتن ایران ایران 11 سال 1385
4 مجله CPI آمریکا 8 سال 1388
5 انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان فارس ایران 13 سال 1383
6 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس ایران 13 سال 1383
7 انجمن صنفی بتن آماده استان فارس ايران 11 سال 1385
8 انجمن پیمانکاران عمده استان فارس ایران 11 سال 1385
9 فصلنامه گزارش سازمان نظام مهندسی استان فارس ايران 13 سال 1383
10 ماهنامه مجله ساختمان (انبوه سازان ایران) ایران 13 سال 1383
11 سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور ايران 24 سال 1372
12 کارگروه فنی مهندسی کمیسیون تخصصی مسکن ایران 2 سال 1394
13 فصلنامه معماری و ساختمان ایران 1 سال 1395
14 فصلنامه هنر و معماری ایران 1 سال 1395
15 ماهنامه ساخت و ساز ایران 1 سال 1395
16 فصلنامه علمی و پژوهشی آب و فاضلاب ایران 1 سال 1395
17 ماهنامه بین المللی نفت، گاز و انرژی ایران 1 سال 1395
18 فصلنامه اقتصاد مسکن ایران 2 سال 1394
19 کمیسیون صنعت ایران 3 سال 1393
20 خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس ایران 2 سال 1394
21 کانون کارشناسان رسمی دادگستری ایران 15 سال 1381
22 ماهنامه تدبیر ایران 1 سال 1395
23 انجمن مدیریت منابع انسانی ایران 1 سال 1395
24 انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران 1 سال 1395
25 انجمن مدیران صنایع ایران 11 سال 1385
26 انجمن علمی بازرگانی ایران ایران 2 سال 1394
27 تشکل صادرات خدمات فنی و مهندسی استان فارس ایران 1 سال 1395
28 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس ایران 6 سال 1390
29 انجمن تحقیقات بازاریابی ایران ایران 1 سال 1395
30 کمیسیون فضای کسب وکار ایران 2 سال 1394
31 کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری ایران 2 سال 1394
32 گروه مدیریت و بازاریابی ایران (سمینارهای مدیریت و بازرایابی) ایران 1 سال 1395
33 انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران ایران 1 سال 1395
34 انجمن مدیریت ایران ایران 1 سال 1395
35 انجمن مدیریت راهبردی ایران ایران 1 سال 1395
36 آکادمی استراتژی ایران ایران 1 سال 1395
37 انجمن علمی بازاریابی ایران ایران 1 سال 1395
38 وب سایت متمم ایران 1 سال 1395

– برخی از عضویت ها مربوط به هیئت مدیره شرکت می باشد.