اهم اهداف شرکت مهندسی سازان که از اعتقادات متعالی سازمان برخاسته است عبارتند است از :

  • بهبود و توسعه فضای کسب و کار پیمانکاری
  • بهبود فرآیندها و مدرنیزاسیون
  • بهبود و توسعه فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در بخش خصوصی
  • جلب و افزایش رضایت مشتریان و ذینفعان
  • افزایش و بهبود بهره وری و کارایی