پرسنل واحد فنی

مهندس احسان شمالی

کارشناس تولیدproduction expert

شماره داخلی: ۱۲۴

مهندس محسن کیانی

مدیر فنیtechnical manager

شماره داخلی: ۱۲۹

مهندس سعید سعادت نژاد

کارشناس فنیTechnical expert

شماره داخلی: ۱۳۶

مهندس امین یوسفی منفرد

کارشناس فنیTechnical expert

شماره داخلی: ۱۱۸

مهندس عامر وفاق نعمت اللهی

کارشناس تأسیساتFacility expert

شماره داخلی: ۱۲۰

طاهره استوار

کارشناس بازرگانیBachelor of Commerce

شماره داخلی: ۱۵۶

پرسنل واحد مالی و اداری

کورش دشمن زیاری

سرپرست مالیFinancial supervisor

شماره داخلی: ۱۴۶

دکتر فرهنگ پیرویان

معاونت مالی و اداریFinancial and administrative assistance

شماره داخلی: ۱۲۱

نسرین ناظمی

مدیر اداری و منابع انسانیAdministrative and Human Resources Manager

شماره داخلی: ۱۴۲

شراره ثابت

مسئول دبیرخانهResponsible for the secretariat

شماره داخلی: ۱۰۲-۱۰۳

پرسنل واحد فناوری و اطلاعات

مهندس امین روانبخش

کارشناس فن آوری و اطلاعاتTechnology and information expert

شماره داخلی: ۱۴۴

مهندس احد سعیدی

کارشناس فن آوری و اطلاعاتTechnology and information expert

شماره داخلی: ۱۴۴

مهندس بابک گودرزی

کارشناس فن آوری و اطلاعاتTechnology and information expert

پرسنل واحد کسب و کار

ماریا عسکری

کارشناس کسب و کارBusiness Expert

شماره داخلی: ۱۶۱

پرسنل واحد حقوقی و حراست

فرجام پیرویان

کارشناس حقوقی و حراستLegal expert and security guard

شماره داخلی: ۱۶۲

جهانگیر قهرمانی

سرپرست حقوقی و حراستLegal guardian and guardian

شماره داخلی: ۱۶۲