پرسنل واحد فنی و بازرگانی

مهندس روح اله عرب زاده

معاونت فنی و بازرگانیTechnical and Engineering Department

مهندس بهمن معدلی

مدیر پروژه

مهندس نغمه کهزادپور

کارشناس فنیTechnical expert

مهندس سعید سعادت نژاد

کارشناس فنیTechnical expert

مهندس امین یوسفی منفرد

کارشناس فنیTechnical expert

مهندس عامر نعمت اللهی وفاق

کارشناس تأسیساتFacility expert

طاهره استوار

کارشناس بازرگانیBachelor of Commerce

مهندس شهرام سعدی نژاد

مدیر پروژهproject manager

مهندس محمود پورخورشید

مدیر پروژهproject manager

مهندس فرهاد بن عباس

کارشناس فنیTechnical expert

مهندس فرهاد طاهری

مدیر پروژهproject manager

مهندس سارا پسندیده کار

کارشناس توسعه طرحها

محمد امین روزیطلب

کارشناس فنی

پرسنل واحد مالی و اداری

کورش دشمن زیاری

کارشناس بودجه،خزانه و اعتبارات

شماره داخلی: ۱۴۶

دکتر فرهنگ پیرویان

معاونت مالی و اداریFinancial and administrative assistance

شماره داخلی: ۱۲۱

نسرین ناظمی

مدیر اداری و منابع انسانیAdministrative and Human Resources Manager

شماره داخلی: ۱۴۲

ساناز مطلبی

کارشناس اداری و منابع انسانیAdministrative and human resources expert

شماره داخلی: ۱۵۱

پرسنل واحد فن آوری و اطلاعات

مهندس امیر آرام

معاونت فن آوری و اطلاعاتTechnology and Information Dept

شماره داخلی: ۱۳۰

مهندس امین روانبخش

کارشناس فن آوری و اطلاعاتTechnology and information expert

شماره داخلی: ۱۴۴

مهندس احد سعیدی

کارشناس فن آوری و اطلاعاتTechnology and information expert

شماره داخلی: ۱۴۴

مهندس آناهیتا زارعی

کارشناس فن آوری و اطلاعاتTechnology and information expert

شماره داخلی: ۱۴۳

واحد تولید

مهندس احسان شمالی

کارشناس تولیدproduction expert

شماره داخلی: ۱۲۴

مهندس محسن کیانی

معاونت صنعتIndustry Deputy

شماره داخلی: ۱۲۴

پرسنل واحد کسب و کار

دکتر خلیل پاکروان

معاونت کسب و کارBusiness Assistant

شماره داخلی: ۱۳۵

مهندس کامیار پریور

کارشناس کسب و کارBusiness Expert

شماره داخلی: ۱۳۵

پرسنل واحد حقوقی و حراست

فرجام پیرویان

کارشناس حقوقی و حراستLegal expert and security guard

شماره داخلی: ۱۶۲