پرسنل واحد فنی و بازرگانی

مهندس روح اله عرب زاده

معاونت فنی و بازرگانیTechnical and Engineering Department

مهندس بهمن معدلی

مدیر پروژه

مهندس نغمه کهزادپور

کارشناس فنیTechnical expert

مهندس سعید سعادت نژاد

کارشناس فنیTechnical expert

مهندس امین یوسفی منفرد

کارشناس فنیTechnical expert

مهندس عامر وفاق نعمت اللهی

کارشناس تأسیساتFacility expert

مهندس شهرام سعدی نژاد

مدیر پروژهproject manager

مهندس محمود پورخورشید

مدیر پروژهproject manager

مهندس فرهاد بن عباس

کارشناس فنیTechnical expert

مهندس فرهاد طاهری

مدیر پروژهproject manager

محمد امین روزیطلب

کارشناس فنی

مهندس سجاد رحیمی زاده

مدیر پروژهproject manager

مهندس علی پیمان راد

کارشناس فنیTechnical expert

پرسنل واحد مالی و اداری

کورش دشمن زیاری

کارشناس بودجه،خزانه و اعتبارات

شماره داخلی: ۱۴۶

دکتر فرهنگ پیرویان

معاونت مالی و اداریFinancial and administrative assistance

شماره داخلی: ۱۲۱

نسرین ناظمی

مدیر اداری و منابع انسانیAdministrative and Human Resources Manager

شماره داخلی: ۱۴۲

ساناز مطلبی

کارشناس اداری و منابع انسانیAdministrative and human resources expert

شماره داخلی: ۱۵۱

پرسنل واحد فن آوری و اطلاعات

مهندس امیر آرام

معاونت فن آوری و اطلاعاتTechnology and Information Dept

شماره داخلی: ۱۳۰

مهندس امین روانبخش

کارشناس فن آوری و اطلاعاتTechnology and information expert

شماره داخلی: ۱۴۴

مهندس احد سعیدی

کارشناس فن آوری و اطلاعاتTechnology and information expert

شماره داخلی: ۱۴۴

مهندس آناهیتا زارعی

کارشناس فن آوری و اطلاعاتTechnology and information expert

شماره داخلی: ۱۴۳

مهندس بابک گودرزی

کارشناس فن آوری و اطلاعاتTechnology and information expert

واحد تولید

مهندس احسان شمالی

کارشناس تولیدproduction expert

مهندس محسن کیانی

معاونت صنعتIndustry Deputy

شماره داخلی: ۱۲۴

طاهره استوار

کارشناس بازرگانیBachelor of Commerce

پرسنل واحد کسب و کار

مهندس خلیل پاکروان

معاونت کسب و کارBusiness Assistant

مهندس کامیار پریور

کارشناس کسب و کارBusiness Expert

سارا پسندیده کار

کارشناس کسب و کارBusiness Expert

گلاره صدارت

کارشناس کسب و کارBusiness Expert

ماریا عسکری

کارشناس کسب و کارBusiness Expert

پرسنل واحد حقوقی و حراست

فرجام پیرویان

کارشناس حقوقی و حراستLegal expert and security guard

شماره داخلی: ۱۶۲