جمع کل 82
ردیف رشته تعداد درصد
1 عمران 27 33
2 معماری 5 6
3 کامپیوتر 4 5
4 مکانیک 3 4
5 مدیریت 11 13
6 حسابداری 11 13
7 برق 3 4
8 صنایع 2 2
9 سایر 16 20