ردیف

نام انجمن یا مجمع صنفی یا علمی

کشور

مدت عضویت

تاریخ شروع

۱ انجمن مدیریت پروژه ایران ایران ۶ سال ۱۳۹۰
۲ انجمن بتن فارس ایران ۱۱ سال ۱۳۸۵
۳ انجمن بتن ایران ایران ۱۱ سال ۱۳۸۵
۴ مجله CPI آمریکا ۸ سال ۱۳۸۸
۵ انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان فارس ایران ۱۳ سال ۱۳۸۳
۶ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس ایران ۱۳ سال ۱۳۸۳
۷ انجمن صنفی بتن آماده استان فارس ایران ۱۱ سال ۱۳۸۵
۸ انجمن پیمانکاران عمده استان فارس ایران ۱۱ سال ۱۳۸۵
۹ فصلنامه گزارش سازمان نظام مهندسی استان فارس ایران ۱۳ سال ۱۳۸۳
۱۰ ماهنامه مجله ساختمان (انبوه سازان ایران) ایران ۱۳ سال ۱۳۸۳
۱۱ سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور ایران ۲۴ سال ۱۳۷۲
۱۲ کارگروه فنی مهندسی کمیسیون تخصصی مسکن ایران ۲ سال ۱۳۹۴
۱۳ فصلنامه معماری و ساختمان ایران ۱ سال ۱۳۹۵
۱۴ فصلنامه هنر و معماری ایران ۱ سال ۱۳۹۵
۱۵ ماهنامه ساخت و ساز ایران ۱ سال ۱۳۹۵
۱۶ فصلنامه علمی و پژوهشی آب و فاضلاب ایران ۱ سال ۱۳۹۵
۱۷ ماهنامه بین المللی نفت، گاز و انرژی ایران ۱ سال ۱۳۹۵
۱۸ فصلنامه اقتصاد مسکن ایران ۲ سال ۱۳۹۴
۱۹ کمیسیون صنعت ایران ۳ سال ۱۳۹۳
۲۰ خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس ایران ۲ سال ۱۳۹۴
۲۱ کانون کارشناسان رسمی دادگستری ایران ۱۵ سال ۱۳۸۱
۲۲ ماهنامه تدبیر ایران ۱ سال ۱۳۹۵
۲۳ انجمن مدیریت منابع انسانی ایران ۱ سال ۱۳۹۵
۲۴ انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران ۱ سال ۱۳۹۵
۲۵ انجمن مدیران صنایع ایران ۱۱ سال ۱۳۸۵
۲۶ انجمن علمی بازرگانی ایران ایران ۲ سال ۱۳۹۴
۲۷ تشکل صادرات خدمات فنی و مهندسی استان فارس ایران ۱ سال ۱۳۹۵
۲۸ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس ایران ۶ سال ۱۳۹۰
۲۹ انجمن تحقیقات بازاریابی ایران ایران ۱ سال ۱۳۹۵
۳۰ کمیسیون فضای کسب وکار ایران ۲ سال ۱۳۹۴
۳۱ کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری ایران ۲ سال ۱۳۹۴
۳۲ گروه مدیریت و بازاریابی ایران (سمینارهای مدیریت و بازرایابی) ایران ۱ سال ۱۳۹۵
۳۳ انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران ایران ۱ سال ۱۳۹۵
۳۴ انجمن مدیریت ایران ایران ۱ سال ۱۳۹۵
۳۵ انجمن مدیریت راهبردی ایران ایران ۱ سال ۱۳۹۵
۳۶ آکادمی استراتژی ایران ایران ۱ سال ۱۳۹۵
۳۷ انجمن علمی بازاریابی ایران ایران ۱ سال ۱۳۹۵
۳۸ وب سایت متمم ایران ۱ سال ۱۳۹۵

– برخی از عضویت ها مربوط به هیئت مدیره شرکت می باشد.