• تاریخ شروع : 1397
  • پایان پروژه : در دست اقدام
  • محل پروژه : جهرم
  • کاربری : -
  • مساحت : 47210 متر
  • سطوح : -
  • امکانات : -
  • کارفرما : شرکت ملی گاز ایران

دیگر پروژه ها