• درب ورودی ترمینال مسافربری بوشهر

  درب ورودی ترمینال مسافربری بوشهر

 • ترمینال مسافربری بوشهر

  ترمینال مسافربری بوشهر

 • ترمینال مسافربری بوشهر

  ترمینال مسافربری بوشهر

 • شروع پروژه : ۱۳۷۷
 • پایان پروژه : ۱۳۸۰
 • محل پروژه : بندر بوشهر
 • کارفرما : مشارکت شهرداری بوشهر و بانک ملی بوشهر

No Related Item Available