استاندارد گواهی صلاحیت سال مرجع صادر کننده تصویر
IMS استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه 2000 (Quality Assessment Lia (QAL
ISO 9001 استاندارد مدیریت کیفیت 2015 (Quality Assessment Lia (QAL
ISO 14001 استاندارد مدیریت زیست محیطی 2015 (Quality Assessment Lia (QAL
OHSAS 18001 استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 2007 (Quality Assessment Lia (QAL