ردیف استاندارد گواهی صلاحیت
۱ ISO 9001 استاندارد مدیریت کیفیت ۲۰۱۵
۲ IMS استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه ۲۰۰۰
۳ OHSAS 18001 استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ۲۰۰۷
۴ ISO 14001 استاندارد مدیریت زیست محیطی ۲۰۱۵